top of page
Internasjonal Coach, Motivator og Lederutdanning

Internasjonal Life & Business Coach
med Norges eneste Motivator sertifisering

En utdannelse for deg som jobber med mennesker 

Neste start høsten 2024

Godkjent av DNCF, Den Norske Coach Forening

➡Dekker ny Norsk Standard for coacher lansert 2023: NS 11225

➡Digital undervisning 3 dager pr. måned. 

➡Startpris fra kr. 119.000,- 

​➡Varighet fra 12 mnd. 

➡Leder til norsk og internasjonal sertifiseringer 

kalender

Oversikt dato⤵

EKSTRA FORDELER KUN HOS OPTIVIS

Når du velger Internasjonal coachutdannelse hos Optivis, 

får du EKSTRA UNIKE FORDELER, inkludert uten tillegg i pris. 

En utdannelse for livet og jobben


Programmet er spesialtilpasset yrkesaktive slik at du kan studere uten å sette livet og jobben på vent. 
Ved fullført utdannelse kan du jobbe som coach, konsulent og motivator, heltid eller deltid, i Norge eller internasjonalt, som ansatt eller selvstendig næringsdrivende. 

Kvinne som leser morgenavisen

Få gratis studieguide
tilsen
dt på epost 

Takk for at du sendte inn!

Få oversikt over innhold
i modulene her

Vi tar forehold om evt. feil og endringer

Klippebånd

Startbonus Motivasjonsanalysen

Ved oppstart av studiet får du tilsendt din personlige motivasjonsanalyse kostnadsfritt. Analysen gjennomføres online. Du mottar din personlige rapport straks du har gjennomført motivasjonsanalysen. 

Motivasjonsanalysen viser: 

 • Din personlige sammensetting av 7 motivasjonstyper

 • Ditt motivasjonsnivå 

 • Ditt stressnivå 

 • I hvilken grad du er på "rett jobbhylle" 

 • Din personlige målsetting 

Ved å gjennomføre motivasjonsanalysen vil du helt fra starten av i studiet lære mer om hva som motiverer deg og hva som demotiverer deg. Du vil lære mer om de 7 motivasjonstypene og hvordan de ulike motivasjonstypene samarbeider. 

Bilde_2023-06-26_191841162.png

Modul 1 Ulike Coachingretninger

 

Modul 1 gir deg en oversikt over forskjellige tilnærmingene og
retningene in
nenfor coaching, noe som er avgjørende for å få en helhetsforståelse av coaching som metode og virke. 


Den historiske bakgrunnen til coaching blir presentert, med vekt på hvordan coachingpraksisen har utviklet seg frem til i dag. Videre gjennomgår denne modulen de ulike tilnærmingene som du kan bruke for å hjelpe klientene dine med å nå sine personlige og profesjonelle målsettinger. 

Innhold:

 • Historisk gjennomgang av coaching

 • Oversikt over ulike coachingretninger

 • Fordeler og begrensninger med coaching

EasyHard.jpg

Modul 2 Innføring i psykologi

Psykologi kommer fra gresk mytologi og betyr "studiet av sjelen". 

I nyere tid er psykologi oftere definert som studiet av av indre mentale prosesser og ytre atferd.

Innføring i psykologi tar for seg begge perspektivene og designet for å gi deg kunnskap i hvordan kognitiv utvikling, påvirkning, arv og miljø former personlighetstrekk som influerer livets små og store valg. Modulen tar deg gjennom velkjente teorier med enkle forklaring og illustrasjoner i hvordan mennesker oppfatter og tolker verden gjennom sansing, persepsjon og ulike bevissthetstilstander.

Innhold:

 1. Introduksjon til psykologi 

 2. Sansing og persepsjon,

 3. Fra tanke til handling 

 4. Din emosjonelle spiral 

 5. Det mentale, emosjonelle, åndelige og fysiske mennesket 

 6. Bevissthetstilstander

 7. Hjernens og nervesystemets oppbygging og funksjon

 8. Kognitiv utvikling, atferdsteorier og sosial læring

 9. Sosial og emosjonell intelligens 

 10. Personlighet, identitet og gruppepsykologi 

 11. Stress, mestring og forebyggende mental helse 

Kompass som peker nord

Modul 3 Selvledelse med selvtillit 

 

Modulen gir deg en gjennomgang av selvledelse som et viktig verktøy for personlig og profesjonell utvikling.

Selvledelse med selvtillit handler om å utvikle tillit til seg selv, ta ansvar og være i aktiv handling for å oppnå betydningsfulle mål. Selvinnsikt og selvdisiplin er andre viktige sentrale elementer for å lykkes med selvledelse. 

Innhold: 

 • selvledelse med selvtillit og selvfølelse 

 • selvansvar og selvbevissthet

 • selvdisiplin og motstandsdyktighet

 • selvinnsikt i egne tanker, følelser og handlinger

 • være bevisst egen atferd, påvirkning og innflytelse 

 • skille mellom egen og andres opplevelse​

Kontorscene

Modul 4 Kommunikasjon og Relasjon 

Kommunikasjon er en grunnleggende del av livet og jobben. Det er utveksling av informasjon, tanker, ideer og følelser på forskjellige måter, inkludert verbal, nonverbal, skriftlig, muntlig, digital og analog. For å bygge sunne relasjoner og kommunisere effektivt med andre mennesker, er det viktig å ha god relasjonell kompetanse, som inkluderer ferdigheter som aktiv lytting, klar og tydelig uttrykksevne, empati og evnen til å løse konflikter.

 

Emosjonell modenhet, som innebærer å regulere og uttrykke følelser på en sunn, respektfull og konstruktiv måte, er også avgjørende for å lykkes i kommunikasjon og relasjoner, både personlig og profesjonelt.

Innhold:

 • kommunikasjonsregler for å skape trygge rammer 

 • kunsten å lede og strukturere samtalen

 • effektive, åpne og utforskende spørsmål

 • lytteteknikker gjennom 4 ulike nivåer 

 • system- og gruppedynamikker

 • skape, vedlikeholde og utvikle relasjoner over tid 

 • emosjonell modenhet i kommunikasjon 

 • fravær av emosjonell modenhet i kommunikasjon 

 • kjennetegn på positiv og vennlig kommunikasjon 

 • kjennetegn på negativ og manipulerende kommunikasjon 

Unge Businesswomen

Modul 5 Coaching Basic  

 

Denne modulen gir deg en introduksjon til grunnleggende coachingferdigheter. Du vil lære hvordan du ved hjelp av lytteferdigheter og spørsmålsteknikker hjelper klienten din til å utforske og bli bevisst egen situasjon, behov og mål. 
 

I coaching basic lærer du i tillegg hvordan du etablerer og gjennomfører en coachingsamtale og evaluerer fremdrift sammen med klienten. 

Innhold:

 • Coachingferdigheter

 • Coachbarhet og røde flagg i coaching

 • Samtaleteknikker og lytteferdigheter

 • Spørsmålsteknikker og feedback

 • Coachingsamtalen

 • Coachingprosessen

Beach Stroll

Modul 6 NLP Practitioner + NLP Master 

I modul 6 lærer du samme metoder som millioner av mennesker verden over anvender for å overkomme utfordringer og oppnå mål.  

NLP er en spesifikk metode fra kognitiv atferdspsykologi. Metoden hjelper deg å ta i bruk dine ressurser og skjulte potensialer uavhengig av hvem du er og hvordan situasjonen din er. NLP  anerkjennes som et meget godt verktøy til selvutvikling, coaching og ledelse, og har av mange blitt kjent som "forskjellen som utgjør forskjellen" innen personlig og profesjonell utvikling. 

Utdrag fra innhold:

 • Internasjonal Sertifisert NLP Practitioner 

  • NLP grunnprinsipper, det finnes ikke ressursløse mennesker, kun ressursløse tilstander 

  • Tilstandshåndtering og ankring av ressursfylt tilstand 

  • Overkomme begrensende tro- og overbevisningsprogrammer ved hjelp av mental trening og NLP teknikker 

 • Internasjonal Sertifisert NLP Master 

  • Strategioppskrifter for suksess

  • De 8 ulike bevissthetsnivåene til mennesker 

  • NLP teknikker og målarbeid 

 • Internasjonal Sertifisert NLP Transformator™

  • Transformasjonscoaching

  • Verdibasert coaching​

  • Håndtere de 6 fryktene som styrer livet 

  • Personlig gjennombrudd coaching, en oppskrift fra A-Å

Over hele verden bruker mennesker NLP til personlig og profesjonell utvikling. Du kan ta i bruk dine Internasjonale NLP coach sertifiseringer internasjonalt. Mulighetene er mange. Både Practitioner og Master sertifiseringene er velkjent globalt. 

Beautiful Woman Going To Work With Coffee Walking Near Office Building. Portrait Of Succes

Modul 7 Life og Business Coach  

.I løpet av Life og Business coachutdannelsen vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som du straks kan ta i bruk for å hjelpe kundene dine med utfordringer og utvikle løsninger som er hensiktsmessige for deres situasjon.

En viktig del av modulen vil være samarbeid og konflikthåndtering, ettersom det lett kan oppstå gnisninger i personlige relasjoner, i teamet eller i organisasjon. Gjennom denne modulen vil du lære å identifisere konflikter og håndtere situasjoner hvor det er uenigheter eller uklarheter på en nøytral og hensiktsmessig måte. Praktiske casestudier fra virkeligheten vil utgjøre en sentral del av modulen, og vil gi deg muligheten til å anvende teorien på en praktisk måte for å utvikle dine ferdigheter ytterligere.

Innhold:

 • Lifecoaching

 • Businesscoaching

 • Mestring, motivasjon og måloppnåelse 

 • Samarbeid og konflikthåndtering 

 • Bruk av motivasjonsanalysen i life og businesscoaching 

 • Praktiske casesstudies fra virkeligheten

lov

Modul 8 Jus og Etikk 

Denne modulen gir deg en oversikt over juridiske og etiske prinsipper som er avgjørende for å praktisere coaching på en profesjonell og etisk forsvarlig måte. Som coach er det viktig å være klar over de regler og retningslinjer som gjelder, samt å ha kunnskap og forståelse for de etiske dilemmaene som kan oppstå i coachingprosessen.


En av de viktigste juridiske prinsippene for coacher er taushetsplikt, som krever at alle opplysninger som klienten deler under coachingprosessen holdes konfidensielle. Det er også viktig å være ansvarlig og respektfull overfor klientens integritet og verdighet, samt å etablere klare grenser og avtaler med klientene dine for å sikre at coachingprosessen skjer på en trygg og tillitsfull måte.


Å praktisere etisk coaching krever også at coachen er i stand til å identifisere og håndtere etiske dilemmaer som kan oppstå underveis. Dette kan inkludere dilemmaer knyttet til klientens ønsker og behov, eller dilemmaer knyttet til coachens egen rolle og ansvar.

Innhold:

 • Etikk for coacher 

 • Internasjonale etiske retningslinjer

 • Leveranser og kundeavtaler 

 • Personvern og kontrakter 

Kjører bil

Modul 9 Ferdighetstrening 

Denne modulen strekker seg over alle samlingene med fokus på utvikling og forbedring av de grunnleggende ferdighetene som kreves for å bli en effektiv coach.

 

Modulen vil gi deg praktisk trening i ulike teknikker og verktøy som du ka bruke i coaching, Du vil få mulighet til å praktisere og forbedre dine coachingferdigheter gjennom en rekke øvelser og aktiviteter, og vil motta konstruktiv tilbakemelding og veiledning fra instruktør/veileder.

Innhold:

 • Etter nye bransjekrav fra Standard Norge skal utdanning for coacher i Norge bestå av minimum 65% ferdighetstrening. Dette fordi coaching er et praktisk fag med behov for integrasjon gjennom praktiske øvelser. 

 • Hos Optivis utsteder vi kompetansebevis som dokumenterer at du har vært gjennom ferdighetshetstrening etter den nye standarden for coacher i Norge. Dette vil gi deg et kvalitetsstempel og kan være nyttig i henhold til de nye kravene. 

Grå katt sitter på en bærbar datamaskin

Modul 10 Selvstudium 

I denne modulen vil du lære mer om motivasjonscoaching. Du vil få innsikt som du kan bruke i coaching med klienter, samt strategier for å hjelpe klientene med å øke sin motivasjon og nå sine mål. Motivasjonscoaching er en viktig del av coachingprosessen, og det er derfor viktig å ha en grundig forståelse av motivasjon og hvordan motivasjon kan hjelpe klientene dine med å nå sine mål. 

Innhold: 

 • Denne modulen er en del av selvstudiet i coaching og fokuserer spesielt på motivasjonscoaching. 

 • Som en viktig del av selvstudium vil du i tillegg få dropp in leksjoner fra de øvrige modulene. 

Two happy friendly diverse professionals, teacher and student giving high five standing in

Modul 11 Praksistimer 

For å bli en dyktig coach og motivator er det nødvendig med øvelser og praktisk erfaring. En viktig del av utdannelsen din er derfor å coache eksterne klienter i praksis. Dette gir deg anledning til å praktisere ferdighetene i en virkelighetsnær setting, og til å forstå hvordan teorien kan anvendes i praksis. Det å jobbe med eksterne klienter bidrar til å knytte sammen teori og praksis, og gir deg en dypere forståelse for hvordan coaching kan benyttes for å hjelpe mennesker og organisasjoner. Dette gir deg trygghet og erfaring du kan ta med deg videre i coach og motivatorkarrieren din. 

Innhold: 

 • Innføring og gjennomføring av praksistimer 

 • Frist for gjennomføring av praksistimer er senest 1 år etter avsluttet studium

Nyutdannede Holding Diplomer

Modul 12 Evaluering og Sertifisering


Denne modulen fokuserer på veiledning, evaluering og sertifisering som en viktig del av din utdannelsen. Evaluering av dine ferdigheter vil være en løpende prosess gjennom hele utdannelsen. Det stilles krav til å gjennomføre 10 timer med faglig veileder underveis i studiet eller gjennom praksistimene. Dette vil sikre at du får jevnlig tilbakemelding på din utvikling og evt. kan justere kursen for å oppnå de ønskede resultatene.

 

Det blir i tillegg gitt tilbakemelding på teoretisk kunnskap, personlige egenhet og praktiske demoer underveis i studiet. 


For å sikre at alle deltakerne oppfyller de nødvendige etiske standardene for å bli sertifisert har vi i henhold til nye bransjekrav ekstra fokus på personlig egnethet. Dette vil inkludere krav til etisk atferd og kommunikasjon. Det er viktig å påpeke at selv om det er et mål å sertifisere alle deltakere, kan det hende at noen deltakere ikke er egnet for sertifisering. I slike tilfeller vil deltakeren motta et deltakerbevis.

Everyday winners. Group of happy business people in smart casual wear looking at the lapto

Bonus Sertifisert Motivasjonsanalytiker

Som avslutning på den obligatoriske delen, modul 1 til og med modul 12, får du Sertifisert Motivasjonsanalytiker, til bruk i 1:1 samtaler, inkludert uten tillegg i pris. 


Innhold: 

 • Motivasjonsanalytiker, en ekstra karrieremulighet 

 • Innføring i Motivasjonsanalysen

 • Bakgrunn og empiri 

 • De 7 motivasjonstypene

 • Hvordan samarbeider de 7 motivasjonstypene 

 • Måling av motivasjon- og stressnivå 

 • Personlig målsetting ved bruk av analysen 

 • Gjennomføring av analysen 

 • Hvordan lese rapporten

 • Hvordan anvende motivasjonsanalysen i coaching og 1:1 samtaler 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen

 • Evaluering og sertifisering

SSS 2021.jpg
Optivis Life And Business Academy Coach, Motivator og Lederutdannelse

Du får en utdannelse som styrker deg selv og løfter karrieren, lokalt og globalt 

1. Transformerende selvutvikling

Du lærer mentale treningsteknikker med verktøy for selvledelse, selvtillit og selvfølelse. 

2. Profesjonell Internasjonal karriere 

Du får kunnskap og kompetanse innen psykologi, kommunikasjon, coaching og motivasjon. Studiet gir deg en profesjonell internasjonal karriere med anerkjente sertifiseringer. 

3. Coaching og motiverende ledelse er fremtiden 

Du får nye karrieremuligheter internt, eksternt eller som selvstendig næringsdrivende. Coachingmarkedet har de siste årene hatt en vekst på over 30% bare i Vest-Europa (kilde ICF). På verdensbasis er coachingbransjen en 15 billion dollar industri. Se flere tall i vår studieguide. Studiet gir deg muligheter nasjonalt og internasjonalt. 

Oversikt

Deltid tilpasset yrkesaktiv

En samling hver mnd. over 3 virkedager 

Det er ikke samling i juli mnd. 

 

Tidspunkt

Kl. 09.00-16.00 alle dager 

Lokalitet og undervisningsform

 • Online ukedag

Varighet

Alternativ 1 : 12 mnd. + praksis 

Alternativ 2: 14 mnd. + praksis 

Investering 

Pris 

Alternativ 1: Modul 1 -12, kr. 119.000,-

Alternativ 2: Modul 1-14, kr. 146.600,-

Inkludert i studieavgiften 

 • Kursmateriell  

 • Kursportal

Kommer i tillegg

 • Faglig veilednin

 • Medlemskap Norsk/Internasjonal foreninger

 • Sertifiseringsavgift

Kompetansebevis 

Programmet dekker ny Norsk Standard for Coacher 2023: NS 11225 med følgende kompetansebeviser:

 • Psykologi

 • Selvinnsikt

 • Kommunikasjon og Relasjon

 • Coachingretninger 

 • Coaching ferdighetstrening 

 • Praksistimer 

 • Jus og etikk for coacher

Sertifisering 

Ved bestått kvalifiserer programmet

til følgende sertifiseringer: 

Modul 1 til og med modul 12:

 • NLP Practitioner

 • NLP Master

 • NLPEA Transformator™

 • Life & Business Coach 

 • Motivasjonsanalytiker Life™

Modul 13 og 14

 • ICMA Motivator™

 • ICMA Motivasjonsleder™

Programmet kvalifiserer i tillegg til medlemskap og/eller sertifisering hos: 

 • NLPEA, NLP Association of Excellence (Internasjonal sertifisering)

 • DNCF, Den Norske Coach Forening

 • EMCC, European Mentoring And Coaching Council (Internasjonal sertifisering)

 

Hos Optivis får du mye mer enn en tradisjonell coach utdannelse

Denim mote

Optivis Life og Business Coach, Motivator og Motivasjonsleder finner du ingen andre steder i Norge. Du får en unik kombinasjon med en rekke fordeler: 
 

▶Anerkjent coachutdanning: Du får kvalitetsutdanning innenfor coaching og motiverende ledelse. Det du lærer kan du anvende i det Norske og Internasjonale markedet. En utdannelse fra Optivis vil være en verdifull ressurs på CV-en din og kan hjelpe deg med å skille deg ut som en profesjonell aktør. Våre deltakere forteller utdannelsen blir anerkjent som verdifull i ansettelser og vektlagt ved karriereopprykk. 

▶Dine instruktører har gått hele veien selv 

Optivis tilbyr kursledere som selv jobber 100% med life-, business- ledercoaching, med alt fra 13 års erfaring og oppover . Dersom du ønsker å lære av instruktører som selv har startet fra kr. 0,- og bygget opp egne coaching og konsulentvirksomheter som har forsørget dem selv og familien 100%, da er du kommet til rett sted. Du får muligheten til å lære av erfarne trenere som kan mer enn det som står i teoribøkene. I tillegg er praktiske casesstudies fra virkeligheten en viktig del av coach, motivator og motivasjonsledelse hos Optivis, både i life og businesscoaching så vel som i ledercoaching. 

▶Unikt og omfattende program: Optivis tilbyr et unikt utdanningsprogram du ikke finner andre steder i Norge. Programmet  inkluderer en rekke emner og ferdigheter med blant annet Norges eneste sertifisert Motivator og Motivasjonsleder. Det å studere coaching og motiverende ledelese i kombinasjon kan gi deg et bredt spekter av ferdigheter som optimaliserer dine muligheter i din fremtidige karriere. 

.

En internasjonal Life And Business Coach, Motivator og Motivasjonsleder kan gi deg en rekke fordeler;

 1. Profesjonell : Med en internasjonal coach og motivator utdannelse, kan du jobbe som coach eller konsulent for enkeltpersoner eller grupper. Du kan hjelpe dine kunder med personlig og profesjonell utvikling som utgjør en forskjell for dem selv og andre. 

 2. Styrk dine lederferdigheter: Coaching og motiverende ledelse er verdifullt. Som coach og motivasjonsleder kan du bruke disse ferdighetene til å motivere og inspirere mennesker til å oppnå glede, trivsel og gode resultater. 

 3. Bruk dine ressurser: Som coach, motivator og motivasjonsleder kan du også jobbe med coaching, kursprogrammer, foredrag og workshops for enkeltindivider, bedrifter og organisasjoner.

 4. Start din egen virksomhet: Utdannelsen kan gi deg ferdighetene og kunnskapene du trenger for å være profesjonell i egen virksomhet. Du kan tilby tjenester som coaching, motivasjonsforedrag, kurs og undervisning med mer. 

 5. Jobb internasjonalt: Med en internasjonal coach, motivator og motivasjonsleder kan du også jobbe i utlandet eller med internasjonale kunder. Dette gir deg muligheten til å utvide din klientbase og oppleve forskjellige kulturer og arbeidsmiljøer. ​

 6. Digital coach: Med denne utdannelsen kan du ta del i det raskt økende digitale coachingmarkedet med globale muligheter. Du kan jobbe digitalt fra egen stue eller som digital-nomade og reise verden rundt. 

 7. Flere ben å stå på: Med coach, motivator og motivasjonsleder har du flere ben å stå på og dermed flere muligheter. I tillegg kan de ulike retningene du får hos Optivis bidra til en dypere og bredere kompetanse som styrker dine ferdigheter i din rolle som medmenneske og profesjonell aktør i markedet. 

Close-up of a game of chessboard with chess pieces. Chessboard Concept vs. Business Manage
Two Pencils On Desk Casting Shadow Of Ladder - Success Through Education Concept.jpg

EN JOBB MED 

MESTRING OG MENING

 • Coach og Motivator er et yrke med retning og mening.

 • Du kan utgjøre en forskjell og motivere mennesker til mestring og måloppnåelse.   

Two Pencils On Desk Casting Shadow Of Ladder - Success Through Education Concept.jpg

EN JOBB MED 

FRIHET OG GLEDE 

 • Du får et internasjonalt yrke. 

 • Mulighetene er mange. Du kan være din egen beste sjef eller ansatt i et firma. 


Gratis og uforpliktende informasjon
Kontakt oss her 
 

Hva passer best
 Takk
Nettverksted